Hark iinjsen – di frasche podcast

# 19 Hark iinjsen: Thomas Steensen än sin tri fraschlönje

December 20, 2023 Eike & Manuela Season 1 Episode 19
Hark iinjsen – di frasche podcast
# 19 Hark iinjsen: Thomas Steensen än sin tri fraschlönje
Show Notes

Di üülje direkter foont Nordfriisk Instituut Thonas Steensen wal waase, weeram jam da nordfrasche ma da weestfrasche tuhuupedänj heewe. Wat heewes gemiinsom än, wat as foli ouers?  Thomas Steensen heet ham awe wäi mååget, am da ruchte swååre tu finen.